-A A +A

KONTRAST

Projekty Unijne

OPIS

PROJEKTU DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ WARSZAWA-WAWER

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer (SZPZLO Warszawa-Wawer) w okresie od 01.05.2019 r. do 30.04.2021 r. realizuje projekt pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej Warszawa-Wawer.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – poddziałanie 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.

Projekt skierowany jest do 124 osób, głównie osób starszych powyżej 65 roku życia zamieszkujących  na terenie powiatu m.st. Warszawy, w szczególności na obszarze dzielnicy Warszawa Wawer i okolic. Wsparciem są obejmowane osoby niesamodzielne, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie które nie wymagają  całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym. W ramach projektu wsparcie otrzymują również opiekunowie faktyczni - w formie szkoleń dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi oraz konsultacji  psychologicznych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych w formie ambulatoryjnej (zdeinstytucjonalizowanej) dla 124 osób niesamodzielnych (54 kobiet i 70 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w powiecie m.st. Warszawa, głównie w dzielnicy Warszawa-Wawer do 30.04.2021 r.

Utworzony w ramach projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej, mieszczący się przy ul. Begonii 10 w Warszawie, jest przystosowany do świadczenia usług zdrowotnych w formie ambulatoryjnej (zdeinstytucjonowanej)  jednocześnie  25 osobom niesamodzielnym. W DDOM osobom niesamodzielnym są świadczone usługi przez następujących specjalistów:

 • fizjoterapeutów/fizjoterapeutki,
 • pielęgniarki,
 • opiekunki medyczne
 • lekarza POZ,
 • lekarza rehabilitanta,
 • lekarza geriatry,
 • terapeuty zajęciowego,
 • psychologa,
 • dietetyka,
 • logopedy,
 • afazjologa.
 
Wartość całkowita projektu wynosi: 1 982 264,40 zł.
Kwota dofinansowania projektu wynosi: 1 838 154,40 zł, z czego:
 • ze środków europejskich: 1 585 811,52 zł
 • z budżetu państwa: 252 342,88 zł.
Kontakt do:
DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ WARSZAWA-WAWER
[skrót: DDOM]

Koordynator DDOM: tel.502 374 697 ; (22) 439 93 06

e-mail do DDOM: ddom@zoz-wawer.waw.pl

Strona internetowa DOOM: www.zoz-wawer.waw.pl

Adres/lokalizacja DDOM:

Przychodnia nr 4 SZPZLO Warszawa-Wawer – I piętro

ul. Begonii 10. w Warszawie (Dzielnica Wawer)

poniżej mapa dojazdu

PONIŻEJ do POBRANIA DOKUMENTY: