-A A +A

KONTRAST

POZ +

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Wawer ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w projekcie POZ + / - Profilaktyczne świadczenia bilansowe.


Ogólnym założeniem projektu jest zapewnienie systemowej, ciągłej, spersonalizowanej opieki medycznej w populacji pacjentów POZ poprzez zastosowanie indywidualnie dostosowanego planu leczenia.

 

Internetowy adres projektu : https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

Do udziału w programie pilotażowym POZ PLUS

dla pacjentów przewlekle chorych
lub z podejrzeniem choroby przewlekłej typu:


 1. cukrzyca typu II,
 2. nadciśnienie tętnicze samoistne,
 3. przewlekła choroba wieńcowa,
 4. przewlekła niewydolność serca,
 5. utrwalone migotanie przedsionków,
 6. astma oskrzelowa,
 7. przewlekła choroba płuc (POCHP),
 8. niedoczynność tarczycy,
 9. wole miąższowe i guzowate tarczycy,
 10. choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych,
 11. zespoły bólowe kręgosłupa

 

Korzyści dla pacjenta biorącego udział w tym programie POZ PLUS to:

 

 • stała skoordynowana kontrola stanu zdrowia i przebiegu leczenia realizowana przez zespół personelu medycznego POZ PLUS w składzie : lekarze POZ; pielęgniarki, dietetyk, rehabilanci-fizjoterapeuci, edukatorzy zdrowotni i koordynatorzy opieki ;
 • szybka diagnostyka w niezbędnym zakresie;
 • szybkie skierowania do specjalistów z możliwością kontynuacji leczenia u specjalistów aktualnie leczących pacjentów obejmowanych opieką POZ PLUS
 • okresowe bilansowanie stanu zdrowia ;
 • edukacja zdrowotna;
 • doradztwo w zakresie leczenia chorób przewlekłych.

Programem projektu objęci są pacjenci:

 


 • między 20 a 65 r.ż.,
 • przez ostatnie 12 miesięcy nie byli u lekarza z powodu choroby przewlekłej (dotyczy lekarza POZ oraz specjalisty)
 • nie byli hospitalizowani (przez ostatnich 12 miesięcy)

 

W ramach programu POZ + zapewniamy:


 • kompleksową opiekę medyczną i diagnostyczną,
 • stały kontakt z Koordynatorem,
 • łatwą i szybką dostępność usług medycznych objętych programem,
 • udział w profilaktycznych programach zdrowotnych .

 

Aby zainicjować udział w tym programie wystarczy zgłosić się do:

 • koordynatora POZ PLUS przez tel. 22 590 09 11 lub do przychodni nr 1 przy ul. J. Strusia 4/8 w Warszawie budynek. B piętro I Gabinet B113.
 • lub do lekarza POZ do którego pacjent złożył deklarację POZ w SZPZLO Warszawa-Wawer,
 • lub do pielęgniarki POZ do której pacjent złożył deklarację POZ w SZPZLO Warszawa-Wawer,
 • lub pod nr tel. 22 tel. 22 590 09 25 w sekretariacie Dyrektora.

 


Program ten ma na celu poprawić jakość leczenia specjalistycznego

w zakresie ww. chorób przewlekłych

z aktywnym wsparciem lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

 


Podstawową cechą POZ PLUS jest nowoczesne

podejście do chorób przewlekłych przez tzw.

Zarządzanie Chorobą i Opieka Koordynowana.

 


Serdecznie zapraszamy do tego programu osoby od 18 do 65 roku życia z m.st. Warszawy i okolic a w szczególności Pacjentów SZPZLO Warszawa-Wawer

 

Serdecznie zapraszamy!!!

 <<Poniżej do pobrania Zaproszenie i Opis Programu w „Pigułce” (format PDF)>>

POBIERZ

 

 

OPIS PROGRAMU w „PIGUŁCE”

Wg zarządzenie Prezesa NFZ Nr 23/2018/DaiS


Inernetowy adres projektu : https://akademia.nfz.gov.pl/poz-plus/

 

Program pilotażowy opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ PLUS), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa - model POZ PLUS”, realizowany na podstawie umowy z dnia 28 listopada 2017 r. zawartej ze Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia

Przedmiotem programu pilotażowego jest przetestowanie nowego modelu opieki koordynowanej nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej, obejmującego poza świadczeniami opieki zdrowotnej udzielanymi na podstawie umowy podstawowej POZ, dodatkowo: profilaktyczne świadczenia opieki zdrowotnej, program zarządzania chorobą oraz koordynację i monitorowanie przebiegu leczenia świadczeniobiorców przez Zespół POZ PLUS.

 


Profilaktyczne świadczenia bilansowe

Na badania bilansowe powinni być rekrutowani pacjenci z populacji uprawnionej ( grupa świadczeniobiorców w wieku pomiędzy 20 r. ż. a 65 r. ż., zadeklarowanych do lekarzy udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu udzielania świadczeń wybranym do realizacji programu pilotażowego tj. Strusia 4/8). Badania te są przeznaczane głównie dla populacji pacjentów, na temat których zespół POZ nie ma aktualnej/pełnej wiedzy w zakresie ich stanu zdrowia. Są to pacjenci nie korzystający lub rzadko korzystający z usług POZ. Do badań bilansowych są kwalifikowani pacjenci z danej grupy wiekowej oraz pacjenci, którzy w okresie 12 miesięcy przed potencjalnym bilansem nie byli u lekarza z powodu choroby przewlekłej (dotyczy lekarza POZ, lekarza specjalisty w ramach AOS), ani nie byli hospitalizowani i nie mieli wykonywanych badań diagnostycznych.


 

Badania bilansowe - to zestaw wystandaryzowanych badań realizowanych w ramach profilaktyki chorób przewlekłych przeznaczony dla całej populacji objętej opieką świadczeniodawcy realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie POZ PLUS, wykonywany raz na pięć lat, w pięcioletnich grupach wiekowych od 20 do 65 roku życia (minimalny odstęp czasu pomiędzy badaniami bilansowymi z danych przedziałów wiekowych to 3 lata).

 

Badanie bilansowe jest przeprowadzane z wykorzystaniem kwestionariusza bilansowego, określającego zakres danych niezbędnych do przeprowadzenia badania.

 

Program zarządzania chorobą

Celem wdrożenia programu zarządzania chorobą jest skoncentrowanie działań zespołu profesjonalistów medycznych na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów objętych opieką lekarza POZ oraz ich realizację w sposób kompleksowy, planowany, ciągły i zintegrowany. Istotą programu zarządzania chorobą jest prowadzenie przez świadczeniodawcę aktywnej opieki nad pacjentem z chorobą przewlekłą.

W realizacji planu opieki pacjent uzyskuje wsparcie zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą, oprócz lekarza i pielęgniarki, dietetycy i edukatorzy zdrowotni oraz fizjoterapeuci.

Do objęcia programem zarzadzania chorobą kwalifikują się pacjenci w wieku powyżej 18 r. ż. z podejrzeniem lub rozpoznaną chorobą z wybranych dziedzin.

Wyróżnia się następujące grupy dziedzinowe w ramach programu zarządzania chorobą obejmujące rozpoznanie lub grupy rozpoznań:


1) diabetologia - Cukrzyca typu II;

2) kardiologia:

      a) nadciśnienie tętnicze samoistne,

      b) przewlekła choroba wieńcowa,

      c) przewlekła niewydolność serca,

      d) utrwalone migotanie przedsionków;

 3) pulmonologia:

      a) astma oskrzelowa,

      b) POCHP;

 4) endokrynologia:

      a) niedoczynność tarczycy,

      b) wole miąższowe i guzowate tarczycy;

 5) reumatologia i neurologia:

      a) choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych,

      b) zespoły bólowe kręgosłupa.