-A A +A

KONTRAST

Podstawy prawne funkcjonowania zamówień w SZPZLO Warszawa Wawer

Zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie – określa Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity).

Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy prawa zamówień publicznych , zamówienia nie przekraczające wartości netto 30 tys. euro  nie podlegają postanowieniom ustawy prawa zamówień publicznych, natomiast muszą być zgodne z  Regulaminem Zamówień Publicznych SZPZLO Warszawa-Wawer. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie i organizayjnie dopuszcza się zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach o wartości netto do 30 tys. euro na www.zoz-wawer.waw.pl  . 

Wszystkie zamówienia, których wartość netto przekracza 30.000 euro przeprowadzane są w SZPZLO Warszawa-Wawer zgodnie z postanowieniami ustawy "Prawo Zamówień Publicznych". Ogłoszenia o przetargach, wynikach postępowania dotyczących zamówień o wartości netto powyżej 30.000 euro, umieszczane są na stronie internetowej zakładu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie zakładu. 

Ogłoszenia o przetargach, o wynikach postępowań przetargowych zamówień dostaw i usług przekraczających wartość netto 209.000 euro  oraz zamówień robót budowlanych przekraczających netto 5 225.000 euro umieszcza się dodatkowo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej zakładu www.zoz-wawe.waw.bip.pl jak również  na tablicy ogłoszeń w siedzibie SZPZLO Warszawa-Wawer przy ul.J. Strusia 4/8. 

Uawga:

Ogłoszenia zamieszcza się chronologicznie kolejno z podaniem nr sprawy SZPZLO w zakładkach strony www.zoz-wawer.waw.pl :

  •  BIP Biuletyn Informacji Publicznej SZPZLO  >> Zamówienia publiczne >> Zamówienia publiczne-oferty;
  •  Strona Główna >> Zamówienia Publiczne .

Uwaga: w ww. zakładkach zamieszcza się ogłoszenia związane z zamówiniami publicznymi jak i związane  z konursami ofert na świadczenia medyczne w porządku chronologicznym ogłoszeń .

 


Plan zamówień publicznych SZPZLO Warszawa-Wawer na rok 2021

Warszawa, 27-01-2021

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

DOSTAWY

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb/procedura zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Termin wszczęcia postępowania

1.

Dostawa rękawiczek chirurgicznych

tryb podstawowy
275 pkt 1)

220 000,00

czerwiec

2.

Dostawa odczynników immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

tryb podstawowy
275 pkt 1)

346 477,96

kwiecień-maj

3.

Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

tryb podstawowy
275 pkt 1)

305 542,79

kwiecień-maj

4.

Dostawa systemu próżniowego wraz z dzierżawą czytnika do OB, testów lateksowych, kasetkowych i  drobnego sprzętu laboratoryjnego

tryb podstawowy
275 pkt 1)

122 442,54

kwiecień-maj

5.

Wyposażenie Przychodni Rejonowej przy ul. Trakt Lubelski 71 w Warszawie

tryb podstawowy
275 pkt 1)

325 203,25

czerwiec

6.

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby przychodni

tryb podstawowy
275 pkt 1)

421 296,30

marzec

7.

Zakup sprzętu informatycznego oraz licencji

tryb podstawowy
275 pkt 1)

162 601,63

wrzesień

8.

Dostawa energii elektrycznej do budynków należących do SZPZLO Warszawa-Wawer

tryb podstawowy
275 pkt 1)

230 000,00

IV kwartał

9.

Dostawa mieszanki azot/tlen i ciekłego azotu z dzierżawą butli, podtlenku azotu, tlenu medycznego

tryb podstawowy
275 pkt 1)

478 189,61

III kwartał

     

 

 PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2021

 ROBOTY BUDOWLANE

Lp.

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb/procedura

Orientacyjna wartość zamówienia

Termin wszczęcia postępowania

1.

Roboty remontowe budynek B ul. Strusia 4/8 - Hydroterapia, hol, korytarze na parterze, gabinet zabiegowy, gabinety POZ, korytarz III piętro

tryb podstawowy
275 pkt 1)

81 300,81

I-II kwartał

2.

Roboty remontowe malarskie ul. Patriotów 46 - piwnica, parter (hol, korytarze, gabinety medyczne, łazienki)

tryb podstawowy
275 pkt 1)

52 845,53

I-II kwartał

3.

Naprawa muru przy budynku A ul. J. Strusia 4/8

tryb podstawowy
275 pkt 1)

48 780,49

I-II kwartał

4.

Modernizacja i wykonanie przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej ul. Patriotów 170 wraz z likwidacją szamba

tryb podstawowy
275 pkt 1)

146 341,46

I-II kwartał

5..

Sukcesywna dostawa i montaż klimatyzatorów typu split

tryb podstawowy
275 pkt 1)

426 829,27

kwiecień

           

 

Zatwierdził: Dyrektor SZPZLO Warszawa-Wawer

Warszawa, 27-01-2021