-A A +A

KONTRAST

KRÓTKA HISTORIA SZPZLO WARSZAWA-WAWER

Historia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Wawer

SZPZLO Warszawa–Wawer powstał w dniu 03.03.1998 r. jako odrębna jednostka organizacyjna służby zdrowia w wyniku wydzielenia z SZ PZLO Warszawa Praga Południe. Wojewoda mazowiecki przekazał naszą jednostkę Gminie Warszawa Wawer. Od dnia 01.01.2003 po reformie ustrojowej m.st. Warszawy rolę organu założycielskiego przejął Urząd m.st. Warszawy. W okresie tym była szczególnie trudna sytuacja, w jakiej znalazła się polska ochrona zdrowia w warunkach szybko następujących zmian ustrojowych. Głównym problemem był brak sprawnego zarządzania i organizacji publicznych jednostek ochrony zdrowia. Należało jak najszybciej drogą sprawnego zarządzania zapewnić: dostosowanie infrastruktury budowlanej i wyposażenia do powstających rozporządzeń i przepisów opieranych o wymogi Unii Europejskiej. Jednocześnie koniecznym stało się wprowadzenie zmian organizacyjnych i strukturalnych SZPZLO Warszawa–Wawer.

SZPZLO Warszawa-Wawer powstał jako samodzielna osoba prawna m.st. Warszawy w rodzaju zespołu zakładów opieki zdrowotnej Dzielnicy Warszawa Wawer. W ciągu tych minionych 22 lat zespół przeszedł szereg pozytywnych zmian do których należą głównie: modernizacja aparatury medycznej i jej cyfryzacja, rozbudowa infrastruktury obiektów budowlanych, informatyzacja działalności szczególnie medycznej, poprawa dostępności do świadczeń medycznych dla mieszkańców dzielnicy i okolic.

Receptą na poprawę funkcjonowania było zarządzanie procesowo-proceduralne oparte o normy EN serii ISO 9001. Rok 2004 był rokiem budowy systemu zarządzania jakością. Udało się przygotować personel, procedury i wyposażenie do standardów tych norm. Potwierdzeniem spełnienia norm europejskich był proces certyfikacji systemu zarządzania jakością.

W styczniu roku 2005 zakład uzyskał certyfikat TÜV systemu zarządzania jakością i jego zgodności z PN-EN ISO 9001: 2009 a w kwietniu 2011 przeszedł z powodzeniem audyt recertyfikujący na kolejne 4 lata. Certyfikat tej normy nadal jest utrzymywany aktualnie dotyczy to normy ISO 9001:2015

Misja zakładu i jej pracowników to:
„Zdrowie pacjenta naszym najwyższym celem

Funkcjonowanie systemu zarządzania stało się podstawą dostosowania zakładu do nowych standardów medycznych określanych przez centralną jednostką resortu zdrowia Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) powołanego przez Ministra Zdrowia. Rok 2007 był rokiem przygotowania zakładu do standardów CMJ w POZ i ich integracji z funkcjonującym w SZPZLO Warszawa-Wawer systemem zarządzania jakością.

W roku 2008 SZPZLO Warszawa–Wawer uzyskał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia dla Podstawowej Opieki zdrowotnej na 3 lata do 14-07-2011r. Aktualnie SZPZLO Warszawa-Wawer nie posiada akredytacji CMJ ale trwają prace na wznowieniem postępowania akredytacyjnego w CMJ.

Równolegle z wysiłkiem organizacyjnym i szkoleniowym prowadzono prace dostosowawcze budynków do obowiązujących warunków w ochronie zdrowia i dla potrzeb osób niepełnosprawnych, każda z sześciu jednostek organizacyjnych posiada podjazdy i łazienki dla niepełnosprawnych. Wszystkie trzy piętrowe budynki wyposażono w windy.

Ważną decyzją organizacyjną w funkcjonowaniu opieki domowej na terenie rozległej dzielnicy Warszawa Wawer było wprowadzenie w roku 2004 na wyposażenie pielęgniarek i lekarzy POZ małolitrażowych samochodów osobowych. Obecnie posiadamy 18 takich samochodów. Samochody te znacząco poprawiły dostępność do świadczeń medycznych pacjentów obłożnie chorych i zmniejszyły koszty funkcjonowania.

SZPZLO Warszawa–Wawer z siedzibą przy ul. J. Strusia 4/8 zajmuje się opieką zdrowotną mieszkańców Dzielnicy Warszawa Wawer i okolic. Prowadzona jest tu głównie Podstawowa Opieka Zdrowotna dla ok. 65 tys. osób i Specjalistyka Ambulatoryjna w 6 lokalizacjach na terenie dzielnicy Wawer.

W zakresie infrastruktury budowlanej sukcesami są: rozbudowa 2 przychodni przez dobudowanie dodatkowych budynków powiększających ok. dwukrotnie ich powierzchnie użytkowe w: Przychodni nr 1 przy ul. J. Strusia 4/8 i Przychodni nr 6 przy ul. Patriotów 46. Aktualnie trawa budowa nowego budynku Przychodni nr 3 przy ul. Żegańskiej 13 – otwarcie zaplanowane na sierpień 2019. SZPZLO jest całkowicie zinformatyzowany w oparciu o szkieletową sieć światłowodową – dokumentacja medyczna w ok. 90% prowadzona jest w postaci elektronicznej. Diagnostyka obrazowa przeszła w okresie tych 22 lat już cztery wymiany sprzętu ostania w roku 2019 – zainstalowano najnowszej generacji mammograf cyfrowy, od 2017 roku funkcjonuje w pełni cyfrowy aparat RTG.

Potrzeby ochrony zdrowia zmieniają się bardzo szybko i wymagają ciągłej modyfikacji aby jak najefektywniej realizować świadczenia medyczne. Aby zapewnić tą efektywność należy podążać za potrzebami społecznymi coraz liczniejszej populacji osób w podeszłym wieku i potrzebami profilaktyki zdrowotnej osób młodych i w średnim wieku. Do najważniejszych nowości skierowanych na te potrzeby  jakie są tu już realizowane należą:

  • świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej PLUS z elementami zarządzania chorobą oraz z koordynacją opieki lekarzy rodzinnych i specjalistów;
  • opieka nad seniorami wymagające stałej opieki socjalnej jak i medycznej w Dziennym Domu Opieki Medycznej która odciąża ich rodziny w czasie pracy zawodowej .

Koszt tych zmian jest oczywisty ale w ostatecznym bilansie wpływa na obniżenie kosztów opieki medycznej jak i na poprawę jakości ochrony zdrowia. SZPZLO ubiega się także o możliwość zorganizowania Dziennego Domu Pomocy finansowanego ze środków unijnych. Jest to ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób niesamodzielnych, który zapewnia całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. Byłoby to uzupełnieniem opieki w DDOM i znakomicie pomogłoby w egzystencji rodzin obciążonych opieką nad osobami chorymi jak i seniorami.