-A A +A

KONTRAST

Podstawy Prawne funkcjonowania SZPZLO Warszawa Wawer

Zakładki podstawowe

PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SZPZLO Warszawa-Wawer
 
 
Zakład działa na podstawie aktów prawnych:
 
1)    Ustawa z dnia  15 kwietnia 2011 r. - o dziłalności leczniczej .(tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.),
 
2)    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),
 
3)    Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. - o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
 
4)    Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. - o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857),
 
5)    Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. - o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. z 2011 U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.),
 
6)    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 tekst jednolity),
 
7)   Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.(Dz.U. z 2007 r nr 223 poz.1655 z póź. zm.)
 
8)    Inne przepisy, dotyczące samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym akty wykonawcze do ustaw wymienionych w pkt 1-7.
 
 
 
Zakład działa na podstawie wewnętrznych dokumentów normatywno-prawnych:
 
1)    Statut SZPZLO Warszawa-Wawer..
 

2)    Regulamin Organizacyjny SZPZLO Warszawa-Wawer.